<<  <  >  >>
BUSCADOR
2.1.3.10
Tabla de orden de preponderancia de peligros
Clase y
6.1, I
6.1, I
grupo de
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II 4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, II
6.1, III
8, I
8, II
8, III
9
DERMAL ORAL
embalaje
SOL
LIQ
SOL  LIQ SOL  LIQ
SOL  LIQ
SOL LIQ
SOL  LIQ
SOL  LIQ
4.3, I
4.3, I
4.3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
4.1
3, I
4.1 3, I
4.2 3, I
4.2 3, I
5.1, I 3, I
5.1, I 3, I
5.1, I 3, I
SOL
LIQ
SOL  LIQ SOL  LIQ
SOL  LIQ
SOL LIQ
SOL  LIQ
SOL  LIQ
3, II
4.3, I
4.3, II  4.3, II
3, I
3, I
3, II
3, II
8, I
3, II
3, II
3, II
4.1
3, II
4.1 3, II
4.2 3, II
4.2 3, II
5.1, I 3, I
5.1, II 3, II
5.1, II 3, II
SOL
LIQ
SOL  LIQ SOL  LIQ
SOL  LIQ
SOL LIQ
SOL  LIQ
SOL  LIQ
3, III
3, III */
8, I
8, II
3, III
3, III
4.3, I
4.3, II 4.3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.1
3, II
4.1 3, III
4.2 3, II
4.2 3, III
5.1, I 3, I
5.1, II 3, II
5.1, III 3, III
SOL  LIQ SOL  LIQ
SOL  LIQ SOL  LIQ
8, I
4.1, II
4.1, II
4.2, II
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.1, II
4.1, II
6.1, I
6.1, I
4.1, II 6.1, II 4.1, II 6.1, II
4.1, II 8, II 4.1, II 8, II
SOL  LIQ
SOL  LIQ
8, I
8, II
4.1, III
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II 4.3, III
5.1, I
4.1, II
4.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.1, III 6.1,
4.1, III 8, III
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.2, II
4.2, II
6.1, I
6.1, I
4.2, II
4.2, II
8, I
4.2, II
4.2, II
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II 4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.2, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.2, III
8, I
8, II
4.2, III
4.2, III
4.3, I
5.1, I
4.3, I
4.3, I
6.1, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, II
5.1, I
4.3, II
4.3, II
6.1, I
4.3, I
4.3, II
4.3, II
8, I
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.3, III
8, I
8, II
4.3, III
4.3, III
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, II
6.1, I
5.1, I
5.1, II
5.1, II
8, I
5.1, II
5.1, II
5.1, II
5.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
5.1, III
8, I
8, II
5.1, III
5.1, III
6.1, I
SOL  LIQ
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I 8, I
DERMAL
6.1, I
SOL  LIQ
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I 8, I
ORAL
6.1, II
SOL  LIQ
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, I 8, I
INHAL
SOL  LIQ SOL  LIQ
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, I 8, I  6.1, II 8, II
DERMAL
6.1, II
SOL  LIQ
6.1, II
6.1, II
8, I
6.1, II 8, II
ORAL
SOL
=
materias y mezclas sólidas
6.1, III
8, I
8, II
8, III
6.1, III
LIQ
=
materias, mezclas y soluciones líquidas
DERMAL
=
toxicidad por absorción cutánea
8, I
8, I
ORAL
=
toxicidad por ingestión
INHAL
=
toxicidad por inhalación
8, II
8, II
*/ Clase 6.1 para los plaguicidas.
8, III
8, III